Pierwszy Krok w Kosmos

fe_sl_kolor_poziom_br.jpg

 

Pierwszy krok w Kosmos to projekt własny Samorządu Województwa Śląskiego realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL 06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji). Projekt jest prowadzony przez Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

Cele

 • Upowszechnianie pozaszkolnych form edukacji przy wykorzystaniu potencjału Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
 • Wspieranie równego dostępu do wysokiej jakości pozaszkolnej oferty edukacyjnej w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla dzieci na wczesnym etapie edukacji, kształtowanie kompetencji kluczowych 4 000 dzieci ze starszych grup przedszkolnych (tzw. zerówkowych) i uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.
 • Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej Planetarium w obszarze nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Budżet projektu

Wartość projektu - 4 984 718,12 zł, w tym:

 • środki Unii Europejskiej - 4 237 010,40 zł,
 • środki budżetu państwa - 249 235, 90 zł,
 • wkład własny (środki budżetu Województwa Śląskiego) - 498 471,82 zł.

Okres realizacji

1 stycznia 2024 r. - 31 sierpnia 2026 r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 4 000 dzieci na wczesnym etapie edukacji, w tym 1 000 dzieci uczęszczających do starszych grup przedszkolnych (tzw. zerówkowych) i 3 000 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego oraz 20 pedagogów Planetarium.

Planowane  zadania i działania

Projekt zakłada realizację następujących zadań i związanych z nimi działań:

 1. Opracowanie i wdrożenie pozaszkolnych form edukacji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla dzieci, z wykorzystaniem potencjału Planetarium Śląskiego, w ramach specjalnie przygotowanej ścieżki edukacyjnej odpowiadającej potrzebom i możliwościom dzieci będących na wczesnym etapie edukacji.

Obejmuje to następujące działania:

 • na etapie wstępnym - przygotowanie kadry pedagogicznej Planetarium do realizacji zajęć dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, zatrudnienie dodatkowej kadry, przygotowanie ścieżki w zakresie merytorycznym, organizację naboru do udziału w projekcie,
 • na etapie implementacji ścieżki - realizację zajęć wprowadzających w placówkach macierzystych dzieci oraz zajęcia dla dzieci w Planetarium.

Oferta zajęć dla dzieci w Planetarium obejmuje uczestnictwo w:

 • seansie edukacyjnym,
 • symulacji lotu w Kosmos,
 • warsztatach: kosmiczne jedzenie, trening astronauty, budowa rakiet i ich wystrzeliwanie.
 1. Zapewnianie wsparcia technicznego i organizacyjnego dla ścieżki edukacyjnej, w tym zakup doposażenia/przygotowanie niezbędnej infrastruktury w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (np. hol księżycowy, system do symulacji lotu na Księżyc).
 2. Upowszechnianie pozaszkolnych formy edukacji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych:
 • realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej wspierającej realizację ścieżki edukacyjnej w Planetarium, której celem będzie upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania pozaszkolnych form edukacji, zwłaszcza w obszarze STEM*, a tym samym wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców Województwa Śląskiego,
 • organizacja wydarzenia popularyzującego pozaszkolne formy edukacji.

Zakładane efekty projektu

 1. Wzmocnienie wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.
 2. Wsparcie umiejętności uczenia się tych przedmiotów przy wykorzystaniu metody bazującej na obserwacji świata i bezpośrednim doświadczaniu zachodzących w nim zjawisk.
 3. Zwiększenie motywacji dzieci, zwłaszcza dziewcząt do podejmowania kształcenia w przedmiotach ścisłych na dalszych etapach nauki.
 4. Upowszechnienie korzyści z włączania w proces edukacji pozaszkolnych form wsparcia.
 5. Opracowanie i wdrożenie wysokospecjalistycznej ścieżki edukacyjnej dedykowanej dzieciom/uczniom znajdującym się na wczesnym etapie edukacji, wspierającej naukę i rozwijanie kompetencji kluczowych w obszarze STEM. Ścieżka edukacyjna ma na celu rozbudzenie, a tym samym na późniejszych etapach edukacji utrzymanie zainteresowania dzieci naukami ścisłymi na przykładzie astronomii i astronautyki.

 

Link do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego ws. podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu

*) STEM z ang.: S – Science – nauka, T – Technology –technologia, E – Engineering – inżynieria, M – Mathematics – matematyka).

 

fe_sl_kolor_poziom_br.jpg