RODO i regulamin


Regulamin sprzedaży biletów on-line

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin sprzedaży biletów on-line (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży biletów na atrakcje oferowane przez Planetarium – Śląski Park Nauki (zwany dalej Planetarium) przez stronę internetową dostępna pod adresem www.planetarium.edu.pl (zwaną dalej Stroną internetową).
 2. Zakup biletów na atrakcje oferowane przez Planetarium przez stronę internetową możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Aktualne godziny wstępu na atrakcje oferowane przez Planetarium podawane są do wiadomości na stronie internetowej Planetarium.
 4. Sprzedaż biletów on-line dostępna jest tylko dla osób indywidualnych.

§ 2.
Zakup biletów on-line dla osób indywidualnych

 1. Sprzedaż on-line dotyczy biletów: NORMALNY, ULGOWY, RODZINNY, KARTA DUŻEJ RODZINY.
 2. Bilet NORMALNY to bilet dla osoby dorosłej, której nie przysługują ulgi. Dotyczy wszystkich atrakcji oferowanych przez Planetarium.
 3. Bilet ULGOWY to bilet dla osoby z uprawnieniami do korzystania z ulg. Dotyczy wstępu na seans w sali projekcyjnej i wstępu na ekspozycje stałe.
 4. Bilet RODZINNY to bilet wstępu dla maksymalnie 4 osób na seans w sali projekcyjnej Planetarium.
 5. Bilet Rodzinny KARTA DUŻEJ RODZINY to bilet wstępu dla 2 osób dorosłych i 3 dzieci na seans w sali projekcyjnej Planetarium. Każdemu kolejnemu dziecku przysługuje bilet ulgowy.
 6. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom od lat 3, uczniom i młodzieży szkolnej do lat 20, studentom do ukończenia 25. roku życia, osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, emerytom i rencistom (po okazaniu właściwego dokumentu).
 7. Bilet BEZPŁATNY przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej oraz  jednemu opiekunowi na 15 osób grupy zorganizowanej.
 8. Podczas dokonywania zakupu należy wybrać termin wizyty, rodzaj i godzinę atrakcji w Planetarium, następnie w formularzu danych należy wpisać: imię i nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
 9. W przypadku zakupu biletów na większą ilość atrakcji, należy zwrócić uwagę na godziny rozpoczęcia i dokładny czas ich trwania, tak aby zdążyć na każdą z nich. 
 10. Zakup biletów on-line możliwy jest do godziny 24.00 dnia poprzedzającego dzień wizyty w Planetarium.
 11. Zwrot zakupionych biletów jest możliwy do 7 dni kalendarzowych przed terminem wizyty w Planetarium. Zwrotu może dokonać wyłącznie osoba dokonująca transakcję, po uprzednim wysłaniu wniosku na adres mailowy rezerwacja@planetarium.edu.pl. O dochowaniu w/w terminu decyduje data otrzymania wniosku przez Planetarium.
 12. Zmiana terminu zakupionych biletów jest możliwa do 7 dni kalendarzowych przed terminem wizyty w Planetarium. W tym celu należy wysłać wniosek na adres mailowy: rezerwacja@planetarium.edu.pl, podając w nim swój numer telefonu oraz numer zamówienia zaczynający się od PRO/I/... Dział rezerwacji w przeciągu 3 dni roboczych zadzwoni do Państwa w celu ustalenia nowego terminu.
 13. Wniosek o zwrot powinien zawierać następujące dane: numer i datę transakcji, datę wizyty, liczbę biletów do zwrotu a także nr rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem.
 14. Zwrot zostanie dokonany zgodnie z regulaminem sprzedaży, rezerwacji i zwrotów biletów.
 15. Jeśli osoba kupująca bilet zaznaczyła w systemie, że chce otrzymać Fakturę VAT, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej na poprawnie podany adres e-mail.
 16. Fakturę wystawia się na podstawie zakończonej transakcji, tzn. system odnotował poprawnie zakończoną transakcję płatności.
 17. Opłatę za transakcję przez portal Przelewy24 należy dokonać w ciągu pół godziny od momentu złożenia zamówienia. Przed dokonaniem płatności należy zapoznać się z regulaminem płatności elektronicznych portalu Przelewy24.
 18. Przed dokonaniem płatności należy na stronie sprzedaży on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie dokonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez system sprzedaży.
 19. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych zakończona jest otrzymaniem biletu drogą elektroniczną na poprawnie podany adres e-mail. Bilet należy wydrukować we własnym zakresie lub wyświetlić na ekranie urządzenia mobilnego.
 20. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie opisanym w ust. 10 sprzedaż zostaje anulowana.
 21. Bilety zakupione w systemie sprzedaży on-line upoważniają do skorzystania z atrakcji Planetarium w określonym terminie, na który zostały zakupione.
 22. Planetarium nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety. Nie jest możliwa również zmiana terminu ich realizacji.
 23. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów lub wyświetlenie na ekranie urządzenia mobilnego oraz za ochronę biletów na swojej skrzynce mailowej. Nie jest możliwe wysłanie biletu po raz drugi.
 24. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: rezerwacja@planetarium.edu.pl. Zostaną one rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych.

§3.
Dostępne atrakcje

PLANETARIUM
1. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wstępu na seans w dniu i o godzinie wskazanej na bilecie. Do sali projekcyjnej należy udać się najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem seansu. Po rozpoczęciu seansu wejście na salę projekcyjną nie jest możliwe. W przypadku spóźnienia na seans nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu na inny seans.

EKSPOZYCJE
1. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wstępu na ekspozycje w dniu i o godzinie wskazanej na bilecie. Na ekspozycję Astronomia i ekspozycję Geofizyka obowiązują odrębne bilety wstępu.
2. Do wejścia na ekspozycje (miejsca zbiórki wskazane przez obsługę) należy udać się punktualnie, gdyż w przypadku spóźnienia wejście na ekspozycję nie będzie możliwe. W przypadku spóźnienia nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu na inną atrakcję.

§ 4.
Postanowienia końcowe

 1. Planetarium Śląskie zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień do korzystania z ulg. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do korzystania z ulg bilet zostaje uznany za nieważny.
 2. Jeżeli zakup biletu został wykonany niezgodnie z Regulaminem Planetarium – Śląskiego Parku Nauki, dostępnym na stronie www.planetarium.edu.pl (np. z limitem wieku), nie przysługuje za niego zwrot pieniędzy.
 3. Planetarium zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.edu.pl.
 4. Przy rezerwacji biletów obowiązują ceny wskazane w aktualnym cenniku dostępnym na stronie internetowej i w kasach Planetarium.

 

 

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie, Aleja Planetarium 4, 41-500 Chorzów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@planetarium.edu.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.
Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Dane osobowe dzieci, uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących z administratorem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b, h RODO w celach:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
c) realizacji wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
d) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na administratorze oraz realizacji zadań wynikających ze statutu Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie
e) profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego m.in. na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
f) promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Zgodnie z obowiązującym prawem szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Regulamin zwiedzania Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

§1.
 Nazwa i rodzaj placówki

 1. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zwane dalej Planetarium jest pozaszkolną placówką specjalistyczną.
 2. Dopuszcza się zwyczajową skróconą nazwę: Planetarium Śląskie oraz nazwę Planetarium – Śląski Park Nauki.
 3. W Planetarium dla potrzeb dydaktyki i popularyzacji astronomii i nauk przyrodniczych działają: sala planetarium, ekspozycje stałe, symulator lotów i wieża widokowa. Wymienione wyżej miejsca nazywane są dalej atrakcjami.

§2.
 Cel i misja placówki

 1. Działalność Planetarium służy inspirowaniu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w rozwijaniu ich pasji poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności z dziedziny astronomii oraz nauk przyrodniczych.

§3.
 Informacje ogólne

 1. Planetarium ma swoją siedzibę przy al. Planetarium 4 w Chorzowie.
 2. Planetarium jest czynne od poniedziałku do niedzieli. Informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Planetarium, a także ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej planetarium.edu.pl oraz w kasach Planetarium.
 3. Planetarium zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i dni funkcjonowania.
 4. Wszystkie atrakcje oferowane przez Planetarium są dostępne dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia za wyjątkiem symulatora lotów (patrz § 8 ust. 7).

§4.
Zasady dotyczące udziału w seansach w sali planetarium

 1. W seansach mogą uczestniczyć osoby dorosłe i dzieci powyżej 3. roku życia. Obsługa Planetarium ma prawo nie wpuścić na salę projekcyjną osób z dziećmi, które nie ukończyły 3 lat.
 2. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, mogą przebywać w sali planetarium wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Podczas seansów w sali projekcyjnej światła są wyłączone – jest całkowicie ciemno.
 4. Do sali planetarium należy udać się najpóźniej 10 min przed rozpoczęciem seansu. Seans rozpoczyna się o godzinie wskazanej na bilecie. Po rozpoczęciu seansu wejście na salę planetarium nie jest możliwe.
 5. W przypadku niedotrzymania terminu zapisanego w § 4 ust. 4 nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Nie jest możliwa również zmiana terminu ich realizacji.
 6. Wstęp dla grup zorganizowanych możliwy jest tylko dla całej grupy łącznie na podstawie indywidualnych biletów. Opiekun odpowiada za wskazanie właściwych miejsc podopiecznym.
 7. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność za zachowanie uczestników ponoszą opiekunowie, którzy mają obowiązek przebywania w sali planetarium wspólnie z podopiecznymi.
 8. Zalecane jest niewychodzenie z sali projekcyjnej podczas seansu.
 9. W sali planetarium zabrania się:
 • używania jakichkolwiek urządzeń emitujących światło;
 • spożywania jedzenia i picia napojów;
 • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia tytoniu i korzystania z papierosów elektronicznych;
 • dotykania wyposażenia technicznego i elektronicznego, a także niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia;
 • rejestracji dźwięku i obrazu w trakcie seansów;
 • wprowadzania wózków dziecięcych; wózek należy zostawić w szatni przy kasie.

10. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia sali planetarium należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

11. Osoby przebywające w sali planetarium zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi oraz ochrony.

12. Osoby zakłócające przebieg projekcji – używające urządzeń emitujących światło, hałasujące podczas projekcji lub w inny sposób zakłócające przebieg seansu – mogą zostać poproszone o opuszczenie sali planetarium. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów za bilet.

13. Prezentowane seanse dostarczają wielu intensywnych bodźców wizualnych i słuchowych, co może być niewskazane dla osób z niektórymi schorzeniami (np. z epilepsją, chorobami błędnika). Osoby takie uczestniczą w pokazach na własną odpowiedzialność.

14. W uzasadnionych przypadkach Planetarium zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany zasad uczestnictwa w seansach opisanych w § 4 ust. 1 i 2 oraz wprowadzenia dodatkowych zasad przebywania w sali planetarium. Informacje dotyczące wprowadzanychzmian podane zostaną na stronie internetowej planetarium.edu.pl

15. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową proponujemy miejsca w sektorach C lub D – podłoga w tych sektorach jest na jednym poziomie. Sektory A i B mają amfiteatralny układ rzędów.

16. Osoby na wózkach mogą uczestniczyć w seansie bez konieczności przesiadania się na fotel. Obsługa sali planetarium wskaże miejsce ustawienia wózka inwalidzkiego.

§ 5.
Seanse w językach obcych

 

 1. Informacje o wersjach językowych seansów dostępne są na stronie planetarium.edu.pl
 2. Jeżeli bilet został zakupiony na seans z możliwością wypożyczenia słuchawek zostaną one rozdane przez obsługę sali planetarium podczas kontroli biletów wstępu na salę.
 3. Słuchawki po seansie należy zwrócić obsłudze sali planetarium przy wyjściu.
 4. Zniszczenie lub uszkodzenie słuchawek wiąże się z poniesieniem kosztów 1200 zł.


§ 6.
 Zasady dotyczące zwiedzania ekspozycji Geofizyka

 1. Wstęp na ekspozycję Geofizyka jest możliwy tylko z Przewodnikiem.
 2. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się w 10 osobowych grupach.
 3. Czas trwania zwiedzania Geofizyki wynosi około 2 godzin.
 4. Tematyka prezentowana na Geofizyce jest odpowiednia dla osób powyżej 11. roku życia.
 5. Zbiórka grupy odbywa się w miejscu wskazanym przez obsługę Planetarium 5 minut przed godziną wejścia na ekspozycję wskazaną na bilecie.
 6. W przypadku spóźnienia na określoną godzinę nie ma możliwości wejścia na ekspozycję, a zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. Nie jest możliwa również zmiana terminu ich realizacji.
 7. Uwaga: na stanowisku Przeżyj wstrząs (platforma do wstrząsów) emitowane są silne drgania. Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadających przeciwwskazania medyczne do nagłych silnych wstrząsów.
 8. Uwaga: atrakcja ze cewkami Tesli (Gdzie uderzy piorun, Ujarzmiony piorun), nie są przeznaczone dla osób posiadających przeciwwskazania medyczne do przebywania w zmiennym polu magnetycznym m.in. osoby posiadające rozrusznik serca lub zewnętrzną pompę.


§ 7.
Zasady dotyczące zwiedzania ekspozycji Astronomia

 1. Wstęp na Ekspozycję Astronomię jest możliwy tylko z Przewodnikiem.
 2. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się w 10 osobowych grupach.
 3. Czas trwania zwiedzania Astronomii wynosi około 1 godziny 30 minut.
 4. Tematyka prezentowana na Astronomii jest odpowiednia dla osób powyżej 11 roku życia.
 5. Zbiórka grupy odbywa się w miejscu wskazanym przez obsługę Planetarium 5 minut przed godziną wejścia na ekspozycję wskazaną na bilecie.
 6. W przypadku spóźnienia na określoną godzinę nie ma możliwości wejścia na ekspozycję, a zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. Nie jest możliwa również zmiana terminu ich realizacji.
 7. Uwaga: na stanowisku Zbierz światło wykorzystuje się światło stroboskopowe, które zwiększa ryzyko ataków epilepsji. Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadającym przeciwwskazania medyczne na silne światło stroboskopowe.
 8. Stanowisko Kosmiczny spacer wymaga wejścia do pomieszczania o wymiarach około 4 x 3 m i założenia okularów 3D. Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadającym przeciwwskazania medyczne do przebywania w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach.
 9. Okulary 3D, które dostarcza obsługa stanowiska, należy zwrócić po zakończonym pokazie.
 10. Ze stanowiska Kosmiczny spacer mogą korzystać osoby w okularach korekcyjnych.


§ 8.

Zasady dotyczące korzystania z Symulatora lotów

 1. Wstęp do Symulatorów lotów możliwy jest tylko z pracownikiem obsługi.
 2. Wejście do symulatorów odbywa się w 10 osobowych grupach.
 3. Całkowity czas spędzony na stanowisku to około 40 minut. Czas trwania symulacji lotu w kosmos to około 5 minut.
 4. Symulator lotów jest zamkniętą kapsułą, w której umieszczono fotel zamocowany na siłownikach i wyposażono w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, z których jeden przechodzi między nogami użytkownika. Dla bezpiecznego użytkowania pasy te muszą być mocno dociągnięte przez obsługę stanowiska. Zalecamy sportowy ubiór (niewskazana spódniczka lub sukienka).
 5. Symulacja wymaga założenia na głowę użytkownika gogli VR. Do prawidłowej pracy urządzenia konieczne jest ciasne zapięcie gogli na głowie użytkownika.
 6. Podczas symulacji kapsuła wykonuje ruchy zsynchronizowane z prezentowanymi treściami. Są to także pełne obroty w osi poziomej i pionowej.
 7. Uwaga: Symulator lotów jest przeznaczony dla osób o wzroście od 140 cm do 205 cm oraz masie nieprzekraczającej 120 kg. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika obsługa stanowiska może odmówić wejścia do Symulatora lotów.
 8. Uwaga: Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadającym przeciwwskazania medyczne do: wzięcia udziału w projekcji VR sprzężonej z pełnymi obrotami w osi poziomej i pionowej oraz do przebywania w ciasnych pomieszczeniach.


§ 9.

Zasady dotyczące zwiedzania Wieży widokowej

 1. Wstęp do Wieży widokowej jest możliwy tylko z pracownikiem obsługi.
 2. Wejście do wieży odbywa się w 10 osobowych grupach.
 3. Czas zwiedzania wieży to ok. 20 minut.
 4. Wieża widokowa ma wysokość 25 m. Wjazd na wieżę odbywa się windą o wymiarach około 2 x 2 m, gdzie panuje półmrok. Nie ma możliwości wejścia po schodach (schody pełnią tylko funkcję serwisową).
 5. Uwaga: osoby z klaustrofobią lub lękiem wysokości korzystają z Wieży widokowej na własną odpowiedzialność.
 6. Na wieży znajduje się camera obscura - przyrząd optyczny pozwalający obserwować panoramę rozciągającą się wokół najwyższego punktu w Parku Śląskim.
 7. Ze stanowiska Wieża widokowa może korzystać maksymalnie jedna osoba na wózku inwalidzkim.
 8. Uwaga: Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadających przeciwwskazania medyczne do przebywania w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach.


§ 10.
 Bezpieczeństwo i ogólne zasady zachowania w Planetarium

 

 1. Teren Planetarium jest objęty systemem monitoringu wizyjnego oraz ochroną fizyczną.
 2. Firma realizująca zadania ochrony Planetarium zobowiązana jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Planetarium oraz do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób odwiedzających, Planetarium zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 4. Na terenie Planetarium zabrania się:
 • przebywania osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających oraz zakłócającym porządek lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
 • przebywania w strojach plażowych;
 • wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących;
 • wnoszenia i wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich;
 • prowadzenia działalności handlowej bez zgody Planetarium;
 • prowadzenia działalności reklamowej bez zgody Planetarium;
 • prowadzenia działalności agitacyjnej;
 • jedzenia oraz picia napojów gorących w otwartych kubkach poza wyznaczonymi do tego strefami (bistro na poziomie 0 i kawiarnia na poziomie 1).
 1. W przypadku stwierdzenia zachowania wskazanego w ust. 4 pkt 1, obsługa Planetarium ma prawo zażądać opuszczenia terenu Planetarium. Obsługa może również wezwać odpowiednie służby porządkowe, w tym ochronę obiektu, Straż Miejską lub Policję.
 2. W przypadku opisanym w ust. 5 osobie usuniętej z terenu Planetarium nie przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.
 3. Pracownik Planetarium ma prawo odmówić wstępu osobie lub wyprosić osobę zachowującą się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec klientów lub pracowników. W przypadku wskazanym powyżej nie przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.


§ 11.
 Bilety

 1. Bilety na wszystkie atrakcje Planetarium dostępne są:
  1. w kasach biletowych Planetarium;
  2. w sprzedaży on-line przez stronę internetową
 2. Planetarium zastrzega sobie możliwość zmiany kanału sprzedaży biletów na poszczególne atrakcje.
 3. Na biletach wskazane są data i godzina rozpoczęcia atrakcji.
 4. Bilet uprawnia do jednokrotnego skorzystania z atrakcji której dotyczy.
 5. Zasady sprzedaży biletów i przysługiwania zniżek określa Regulamin sprzedaży biletów on-line.


§ 12.
 Zwroty i reklamacje

 1. Zwrot zakupionych biletów jest możliwy do 7 dni kalendarzowych przed terminem planowanej wizyty w Planetarium.
 2. Zasady dokonywania zwrotów zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów on-line.
 3. W przypadku niewykonania usługi przez Planetarium, przysługuje prawo zwrotu biletów.
 4. Reklamacje składa się w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia drogą mailową na adres rezerwacja@planetarium.edu.pl.  
 5. Zasady dokonywania reklamacji zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów on-line.
 6. Zwroty i reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni kalendarzowych.


§ 13.
 Informacje dodatkowe

 1. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, muszą przebywać na terenie Planetarium pod opieką osoby dorosłej.
 2. Planetarium zastrzega sobie prawo do wyłączenia dowolnej części terenu dla zwiedzających. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie, w miarę możliwości, podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.
 3. Planetarium zastrzega sobie prawo do wyłączenia eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Wyłączenie dostępu dla zwiedzających do dowolnej części Planetarium lub wyłączenie części eksponatównie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 5. Planetarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń pracowników Planetarium lub niewłaściwego korzystania z atrakcji.
 6. Planetarium nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 7. W przypadku zgubienia kluczyka lub numerka do szatni pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30,00 zł.


§ 14.
 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej planetarium.edu.pl, w kasach oraz w punkcie informacji Planetarium.
 2. Osoby przebywające na terenie Planetarium akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 3. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować wyproszeniem zwiedzającego z budynku Planetarium.
 4. Planetarium zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.